Sermons

Download or Listen to a Sermon

Instructions:
To listen to a sermon, simply click on it.
To download a sermon as a .mp3 file, right click on the sermon and select 'Save target as'.

Afrikaans

English

"Waar is jou skaduwee?" (27.8 MB)
"Kom uit jou twyfel" (31.5 MB)
"Assosiasie bring transformasie" (25.3 MB)
"Daar is hoop" (24.8 MB)
"Ontdek Christus" (30.3 MB)
"Waar sit jy?"  (34.2 MB)
"Soen die wêreld" (21.2 MB)
"Tekens en Wonders" (24.2 MB)
"Geloof" (32.6 MB)
"Voorwaarts, Mars!" (31.6 MB)
"Gevangenes met Hoop" (29.7 MB)
"God is Goed en Doen Goed" (28.7 MB)
"‘n Goeie Land" (34.8 MB)
"Staan Op" (20.2 MB)
"Maak Ruimte" (29.2 MB)
"Sing oor jou Putte" (32.1 MB)
"Ken jy die klank?" (34.5 MB)
"Prison Break" - Pastoor Dawie Pieterse (34.7 MB)
"Keuses" - Pastoor Madelein Pieterse (41.3 MB)
"Vryheid" - Pastoor Dawie Pieterse (28.3 MB)
"Geseën, gebreek & gevul" (26.5 MB)
"Lewe in Kanaan" (27.5 MB)
"Koninkryks Huwelik" (41.6 MB)
"Hernu beloftes PDF" (0,1MB)
"Voor jy die Beloofde Land ingaan" (30.1 MB)  
"Wat hou jou uit ?"   ( 30.2 MB)
"Psalm 23"  (29.7 MB)
"wat sien jy in die spieel ?" (24.5 MB)
"Andre Bronkhorst oggend diens" (137 MB)
"Word soos suurdeeg" (29.6 MB) 
"Gretha Wiid - kommunikasie" (60.3 MB)
"Die koninkryk is kosbaar" (28.8 MB)
"Die grootste gebod" (28.9 MB)
"Heelhartig verbind" (27.2 MB)
"Hoe om gelukkig te wees" (32.4 MB)
"Verbly jouself in die Here"   (28.3 MB)
"Onvergelykbare God" (34.3 MB)
"Gaan op, hef op" (28 MB)
"Kwalifiseer jouself vir promosie" (33 MB)
"Verander jou denke" (35 MB)
"Martha en Maria"  (22MB)
"Geloof, hoop en liefde" (35 MB)
"Geroep om priesters te wees"  (26 MB)
"Gawe,roeping en salwing"  (27.8 MB)
"Geloof, krag en heerlikheid" (26 MB)
"Jy is Sy geliefde" (29.0 MB)
"Lewe Nou" (21.3 MB)
"Jou water is besig om te sak" (35 MB)
"God se krag in ons" (22 MB)
"Sien die meesterstuk" (30.4 MB)
" Dr. Leon Van Rooyen Friday evening" (65 MB)
"Dr. Leon Van Rooyen Sunday service 1" (52 MB)
"In die Naam" (26.5 MB)
"Wees Lig"  (30 MB)
"Skyn met passie"  (34 MB)
"Die wereld kort jou lig" (28.4 MB)
"Skyn met heerlikheid" (30 MB)
"Olie in jou lamp" (27 MB)
"Hoe om 'n World Shaker te wees"  (38 MB)
"Breek en brand" (43 MB)
"Verwag meer" (36 MB)
"As hemel en aarde bots" (27 MB)
"Abnormale lewenswyse" (34 MB)
"Dink anders" (30.5 MB)
"Dit is net groei pyne" (29 MB)
"Digters van die woord"  (43.5)
"Saam is ons beter"  (34 MB)
"Is jy geplant? " (30.5 MB)
"Is jy aan die brand?" (30.5 MB)
" Gebruik wat in jou hand is" (43 MB)
"Loop in Sy skoonheid"  (28 MB)
"Verwondering"  (27 MB)
"Alles nuut" (28 MB)
"As jy onder druk is"  (27 MB)
"Jy is beter as jy onder druk is" (26MB)
"Kom uit jou grot uit"  (29 MB)
"Wees profeties, nie pateties" (40 MB)
"Jy is 'n wolk" (30 MB)
"Jona en God se liefde" (32 MB)
"God van generasies" (26 MB) 
"Aan watter kant van die kruis staan jy?" (32 MB)
"Jesus is ons fondasie" (32 MB)
"Bou op die regte fondasie" (42.5 MB)
"Jy het 'n missie"
"Wees in God se wil vir jou lewe" 
(37 MB)
"Groei vir orrwinning"  (26 MB)
"Gesonde mense groei" (30 MB)
"Wortels afwaards en vrug opwaards" (36 MB)
"Maksimum vs Minimum" (35 MB)
"Geseënd om te groei"  (25 MB)
"Groei in wysheid" (40 MB)
"Twee hande van wysheid" (39 MB)
"Hart van wysheid" (32 MB)
"Sterker en slimmer" (38 MB) 
"Lewe in geloof" (36 MB)
"Geloof is verhouding georiënteerd" (32 MB)
"Groei in jou swak punte"  (35 MB)
"aanbidding en die kroon wat jy dra"  (42 MB)
"Rek uit jou gemaksone uit"  (26 MB)
"Daar moet 'n vloei wees om te groei" (32 MB)
"Die vloek van armoede is gebreek" (42 MB)
"Die wat oorwin"  (43 MB)
"Kry weer jou doel passie en krag terug" (36 MB)
"Hoe om suksesvol te wees" (36 MB)
"Moet nooit die verwondering verloor nie" (35 MB)
"Trek uit jou skoene" (34 MB)
"Reuk van maksimum" (31 MB)
"Hoe om 'n world shaker te wees deel 2" (33 MB)
"Kies reg" (38 MB)
"Die belangrikste besluit" (40 MB)
"10 pastors or people you should never listen to" (41 MB)
"Born to transform"  (33 MB)
"You grootste wapen" (39MB)
"Groei in kennis van Hom" (31 MB)
"Sterk in ons swakhede" (45 MB)
"Aanbidding as n wapen" (41 MB)
"Die naam as n wapen" (44 MB)
"Krag van gebed" (45 MB)
"Maak Heilige Gees jou beste vriend" (57 MB)
"Krag van die bloed"
"Language of honor" (57 MB)
"Dankbaarheid" (31 MB)
"Colour 2018" (29 MB)
"Waardig is die Lam" (39 MB)
"Kleed van Josef"  (28 MB)  
"Saligsprekinge" (42 MB)
"Redders van ons tyd" (25 MB)
"Slaag die toets" (41 MB)
"Kleurvolle huwelik"  (35 MB)
"Grondbeginsels vir world shakers" (101 MB)


 

"Blessed, broken & filled" (32.2 MB)
"Live in Kanaan" (31 MB)
"Kingdom Marriage" (34.7 MB)
"Before you enter the Promised Land" (24.8 MB)
"What is keeping you out?" ( 27 MB)
"Psalm 23" (41.9 MB)
"what do you see in the mirror ?" (22.3 MB)
"Andre Bronkhorst morning service" (39.8 MB)
"Become like yeast" (28.3 MB)
"Small can become big" (23.2 MB)
"The kingdom is precious"  (27.5 MB)
"Wholeheartedly commited" (26.3 MB)
"How to be happy" (35.2 MB)
"Delight yourself in the Lord" (23 MB)
"Incomparable God" (38 MB)
"Go up, lift up" (32.5 MB)
"Qualify yourself for promotion" (33.4 MB)
"Change your thinking" (32 MB)
"Martha and Mary"  (32 MB)
"Faith, hope and love" (32.5 MB)
"Gifting, calling and anointing"  (31.4 MB)
"Faith, strength and glory" (28,7 MB)
 "You are His beloved" (23.5 MB)
"Live Now"  (23 MB)
"Your water is busy descending"  (30.5 MB)
"The power of God in us"  (30 MB)
"See the masterpiece"  (28.8 MB)
" Dr. Leon Van Rooyen Friday evening"  (65 MB)
 "Dr. Leon Van Rooyen Sunday service 1" (52 MB)
"In the Name" (46.6 MB)
"Be light" (29 MB)
"Shine with passion" (32 MB)
"The world needs your light" (29 MB)
"Shine with glory" (30 MB)
"Oil in your lamp" (24 MB)
"How to be a World Shaker" (37 MB)
"Break and burn"  (39 MB)
"Expect more" (32 MB)
"When heaven and earth collides" (28 MB)
"Abnormal lifestyle" (38 MB)
"Think different"  (29,4 MB)
" Its just growth pains"  (29 MB)
"Poets of the word"  (33 MB)
"Together we are better"  (33 MB)
"Are you on fire?" (33 MB)
"Use what's in your hand" (43 MB
"Walk in His beauty" (33 MB)
"Wonder"  (32.5 MB) 
"All things new"  (33 MB)
"When under pressure" (32 MB)
"You are better when under pressure" (24 MB)
"Get out of your cave" (36 MB)
"Be prophetic, not pathetic" (40 MB)
"You are a cloud" (35 MB)
"Jonah and the love of God" (43 MB)
"On which side of the cross are you standing?
"Jesus is our foundation"  (34 MB)
"Build on the right foundation" (46 MB)
"You have a mission" (34 MB)
"Be in God's will for your life" (39 MB)
"Grow for victory"  (33 MB)
"Healthy people grow" (33 MB)
"Roots downward and fruits upward" (51 MB)
"Maximum vs Minimum"  (34 MB)
"Blessed to grow" (30 MB)
"Grow in wisdom" (33 MB)
"Two hands of wisdom" (35 MB)
"Heart of wisdom" (36 MB)
"Stronger and smarter"  (38 MB)
"live in faith"  (38 MB)
"Faith is relationship oriented" (42 MB)
"Grow in your weaknesses" (41 MB)
"Worship and our crown"  (43 MB)
" Stretch yourself out of your comfortzone"  (26 MB)
"There must be a flow in order to grow" (33 MB)
"The curse of poverty is broken"  (50 MB)
"Those who overcome" (36 MB)
"Get your purpose passion and power back" (37 MB)
"How to be successful" (39 MB)
"Never lose the wonder" (35 MB)
"Take off your shoes" (40 MB)
"The smell of maximum" (27 MB)
"How to be a world shaker part 2" (45 MB)
"Choose right" (30 MB)
"The most important dicesion" (47 MB)
"10 pastors or people you should never listen to" (40 MB)
"Born to transform eng" (35 MB)
"Your biggest weapon" (44 MB)
"Grow in your knowledge of Him" (33 MB)
"Strong in our weaknesses" (44 MB)
"Worship as a weapon" (47 MB)
"The name as a weapon"  (39 MB)
"The power of prayer" (56 MB)
"Make Holy Spirit your best friend" (23 MB)
"Power of the blood" (38 MB)
"God identity" (46 MB)
"Prophetic culture" (42 MB)
"Thankfulness" (29 MB)
"Worthy is the Lamb" (29 MB)
"Beatitudes" (43 MB)
"Saviours of our time"  (27 MB)
"Pass the test" (31 MB)
"Fundamentals for world shakers" (112 MB)

 

 

 

 

 

Contact Us

* Please fill all required form field, thanks!